Raporty bieżące

2013-01-31

RB 01/2013

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku

Syndyk masy upadłości spółki HYDROBUDOWY POLSKA S.A. w upadłości likwidacyjnej (Spółka) niniejszym podaje terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku:

1. skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe:

a. za IV kwartał 2012 roku – 1 marca 2013 roku,

b. za I kwartał 2013 roku – 15 maja 2013 roku,

c. za III kwartał 2013 roku – 14 listopada 2013 roku,

2. skonsolidowany raport półroczny, zawierający skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe, za I półrocze 2013 roku – 31 sierpnia 2013 roku,

3. skonsolidowany raport roczny oraz jednostkowy raport roczny za 2012 rok – 30 kwietnia 2013 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych