INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY

W SPRAWIE ODCINKÓW ZBIOROWYCH AKCJI

Informujemy, że część odcinków zbiorowych akcji wysłanych do akcjonariuszy została zwrócona jako niepodjęta w terminie lub z uwagi na zmianę adresu zamieszkania.

W związku z powyższym wzywamy wszystkich akcjonariuszy, którzy nie otrzymali jeszcze odcinków zbiorowych akcji do przesłania takiej informacji mailem na adres: polska@hbp-sa.pl wraz z podaniem aktualnego adresu zamieszkania lub do korespondencji.

 

 INFORMACJA O NADZWYCZAJNYM WALNYCH ZGROMADZENIU SPÓŁKI

 Zarząd Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości likwidacyjny z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania, 62-081 Przeźmierowo, ul. Skórzewska 35, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000017342, działając na podstawie art. 399 §1w zw. z art. 402 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §20 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości likwidacyjnej na dzień 9 maja 2014 roku na godz. 8.00, które odbędzie się w Poznaniu, w Centrum Kongresowym IOR przy ul. Władysława Węgorka 20.

 
Porządek obrad obejmuje:
  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przedstawienie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
  8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 
Proponowana zmiana Statutu:
 
§32 Statutu o brzmieniu:
 
„Zarząd Spółki jest wieloosobowy, składa się z Prezesa Zarządu, od jednego do sześciu Wiceprezesów Zarządu i od jednego do sześciu Członków Zarządu.”
 
otrzymuje brzmienie:
 
„Zarząd Spółki jest jednoosobowy i stanowi go Prezes Zarządu.”
 
 

 

 

Na skróty