2012-05-16

Wyniki Grupy HBP pod silną presją kosztową

Przychody Grupy Hydrobudowy Polska w I kwartale 2012 roku były na zbliżonym poziomie do osiągniętych w pierwszych trzech miesiącach ub.r. Na wynikach finansowych odbiła się kolejna weryfikacja budżetów kontraktów i doszacowanie kosztów w segmencie „drogi”.

 

 

W I kwartale 2012 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły niespełna 266 mln zł, czyli o 4% mniej niż w tym samym okresie 2011 r. Największy udział w przychodach Grupy Kapitałowej Hydrobudowy Polska mają obecnie kontrakty zaliczane do segmentu „drogi”, charakteryzujące się niską, a w niektórych przypadkach ujemną rentownością. Od momentu pozyskania tych umów nastąpił znaczący wzrost cen wszystkich podstawowych surowców (beton, stal, asfalt, kruszywo) oraz kosztów transportu. Zarząd na bieżąco weryfikuje budżety realizowanych kontraktów m.in. pod kątem przewidywanych kosztów oraz planowanych zysków bądź strat. Efektem dokonanej kolejnej rewizji budżetów było oszacowanie kosztów i powiększenie rezerwy na straty o około 30 mln zł. Tym samym ujęte w I kwartale 2012 r. koszty w segmencie „drogi” znacznie przewyższyły rozpoznane w tym okresie przychody. Konsekwencją jest odnotowanie przez GK HBP ujemnej rentowności na wszystkich poziomach rachunku wyników.

 

Wynik brutto ze sprzedaży w minionym kwartale wyniósł minus 21,5 mln zł w porównaniu do 16,4 mln zł na plusie w tym samym okresie 2011 r.

 

Dzięki prowadzonej restrukturyzacji i wdrażanym programom oszczędnościowym w Grupie HBP w I kwartale 2012 r. podtrzymana została pozytywna tendencja obniżki kosztów stałych. Koszty ogólnego zarządu poniesione w pierwszych trzech miesiącach br. wyniosły 9,3 mln zł, tj. o 14% mniej niż w I kwartale 2011 r. Stosunek kosztów ogólnego zarządu w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży zmalał tym samym do 3,5%, tj. o 0,4 pkt proc. rok do roku.

 

Na poziomie wyniku z działalności operacyjnej strata Grupy Hydrobudowa Polska wyniosła 15,5 mln zł wobec 14,4 mln zł zysku wypracowanego przed rokiem.

 

Konieczność angażowania znacznego kapitału obrotowego, liczonego w setkach milionów złotych, w realizację bieżących projektów, szczególnie drogowych oraz pozostałych opartych o procedury FIDIC, powoduje utrzymywanie się wysokiego poziomu zadłużenia. Przekłada się to na rosnące koszty finansowe. Koszty obsługi zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek wyniosły w I kwartale br. blisko 9,9 mln zł wobec 5,2 mln zł w analogicznym okresie 2011 r.

 

W efekcie pierwsze trzy miesiące 2012 r. Grupa Hydrobudowy Polska zamknęła stratą netto wynoszącą 25,5 mln zł, podczas gdy rok wcześniej wypracowała 8,8 mln zł zysku netto.

 

GK HBP rozpoczęła II kwartał tego roku z portfelem zamówień o wartości ponad 1,8 mld zł. Największy udział mają w nim kontrakty zaliczane do segmentu „drogi” (ponad 50%), co oznacza, że w kolejnych kwartałach wyniki finansowe grupy wciąż będą znajdować się pod silną presją kosztową. Intencją zarządu jest dokończenie i rozliczenie na przełomie 2012 i 2013 roku problematycznych projektów, co będzie skutkować uwolnieniem znacznych środków pieniężnych zaangażowanych w ich realizację, a w rezultacie zmniejszeniem zadłużenia i znaczącą poprawą sytuacji płynnościowej.

 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Hydrobudowa Polska planuje ograniczenie działalności w obszarze budownictwa drogowego i skupienie się na pozyskiwaniu kontraktów pozwalających wypracować satysfakcjonujące marże. W niedługim czasie portfel zamówień HBP powiększy się o kontrakt na dokończenie budowy stadionu w Białymstoku. Oferta złożona przez konsorcjum Hydrobudowy Polska, PBG i OHL, opiewająca na 206,5 mln zł netto, została uznana za zwycięską w tym przetargu i jeszcze w maju planowane jest podpisanie umowy.

 

Wyniki Grupy HBP pod silną presją kosztową - informacja HBP

 

Na skróty