2012-07-31

Wykonawca Stadionu Narodowego pozywa Skarb Państwa

Dzisiaj konsorcjum budujące Stadion Narodowy wystąpiło z pozwem przeciwko Skarbowi Państwa oraz Narodowemu Centrum Sportu.

Łączna wartość spornych kwot przekracza 460 mln zł

31 lipca 2012 roku konsorcjum budujące Stadion Narodowy, w którego skład wchodzą HYDROBUDOWA POLSKA (lider), PBG oraz spółki z grupy ALPINE, złożyło w sądzie pozew o stwierdzenie, że naliczone kary umowne oraz środki z gwarancji należytego wykonania kontraktu nie przysługują Zamawiającemu, tj. Narodowemu Centrum Sportu, działającemu w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa – Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Pozew został złożony w związku z postanowieniem sądu z 11 lipca 2012 r., który przychylając się do wniosku generalnego wykonawcy, zakazał NCS skorzystania z gwarancji należytego wykonania umowy. Sąd nakazał jednocześnie konsorcjum wytoczenie powództwo przeciw NCS o ustalenie, że Zamawiającemu nie przysługuje roszczenie z tytułu kar umownych oraz o zaniechanie bezprawnego skorzystania z powyższej gwarancji. Przypomnijmy, że NCS – w opinii konsorcjum całkowicie bezpodstawnie – naliczył generalnemu wykonawcy stadionu ponad 308 mln zł kar, oraz próbował „ściągnąć” z gwarancji należytego wykonania kontraktu kwotę ponad 152 mln zł. 

Sąd w uzasadnieniu do wspomnianego postanowienia stwierdził m.in., że: „Zważywszy na liczne zmiany nieobjęte Umową Podstawową, a wprowadzone przez Zamawiającego w toku realizacji inwestycji, uprawdopodobnione zostało, iż przedłużenie wykonania przez Wykonawcę robót budowlanych nastąpiło z przyczyn przez niego niezawinionych. Co więcej zmiany te generowały dodatkowe koszty inwestycji nieprzewidziane w ramach Umowy Podstawowej”.

Przed złożeniem pozwu, konsorcjum po raz kolejny podjęło kroki w celu polubownego rozstrzygnięcia kwestii spornych i ostatecznego rozliczenia budowy Stadionu Narodowego, jednak z uwagi na odrzucenie złożonych propozycji przez NCS, generalny wykonawca skierował sprawę do sądu.

Konsorcjum ponadto zamierza podjąć kolejne kroki, mające na celu uzyskanie od NCS zapłaty za wszystkie zlecone i wykonane roboty dodatkowe oraz pokrycie związanych z tym kosztów.

Na skróty