2012-07-25

Wykonawca autostrady A4 Tarnów-Dębica odstępuje od realizacji kontraktu

Wczoraj konsorcjum budujące jeden z odcinków autostrady A4 złożyło Skarbowi Państwa – Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad powiadomienie o odstąpieniu przez wykonawcę od  realizacji kontraktu.

Powodem, dla którego wykonawca zamierza odstąpić od kontaktu jest niewywiązywanie się przez Zamawiającego ze swoich obowiązków.

Zgodnie z zapisami Klauzuli 16.2 umowy kontraktu wykonawca może, po przedstawieniu Zamawiającemu powiadomienia z upływem 14 dniowego terminu, skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.

W dniu dzisiejszym wykonawca otrzymał pismo od zamawiającego, w którym zamawiający powiadamia, że za 14 dniowym wyprzedzeniem odstępuje od umowy.

W dniu 24 lipca 2012 roku konsorcjum, w którego skład wchodzą: HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości układowej – Lider Konsorcjum,  SIAC Construction Ltd. z siedzibą w Irlandii – Partner Konsorcjum, PBG S.A. w upadłości układowej – Partner Konsorcjum, APRIVIA S.A. – Partner Konsorcjum, złożyło Skarbowi Państwa – Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad powiadomienie o odstąpieniu przez wykonawcę od  umowy. 

W opinii konsorcjum GDDKiA nie wywiązywała się należycie ze swoich zobowiązań wynikających z zawartego kontraktu, mających znaczący wpływ na realizację inwestycji a skala i stopień naruszeń były istotne. Uchybienia zamawiającego dotyczyły między innymi: zaniżania wynagrodzenia należnego wykonawcy, nieprawidłowego przygotowania dokumentacji, opóźnienia w przekazaniu placu budowy czy też odrzucania przez inżyniera kontraktu merytorycznie uzasadnionych roszczeń wykonawcy. 

Spośród wielu uchybień, które miały miejsce najistotniejsze konsekwencje miało uchybianie się inżyniera kontraktu, za którego działania i zaniechania odpowiada zamawiający, od obowiązku poświadczenia płatności na rzecz wykonawcy. Brak płatności skutkował tym, że inwestycja musiała być finansowana przez wykonawcę, bez jakiejkolwiek gwarancji, że poniesione przez niego koszty zostaną mu zwrócone. 

Ponadto, pomimo przedstawienia przez wykonawcę kilkudziesięciu roszczeń wynikających z nieprawidłowego przygotowania dokumentacji projektowej zamawiający nie zgodził się na wydłużenie czasu realizacji kontraktu i na pokrycie dodatkowych kosztów. Natomiast warunki kontraktu jasno określają, że jakiekolwiek nieścisłości lub rozbieżności w projekcie rodzą odpowiedzialność po stronie zamawiającego. 

Poza tym, miały miejsce również inne uchybienia po stronie zamawiającego, takie jak  na przykład: czasowe pozbawianie wykonawcy dostępu do placu budowy czy też nieprawidłowe przygotowanie placu budowy. 

Mając na względzie powyższe fakty, konsorcjum uznało, że zaistniała sytuacja jest niedopuszczalna i stanowi uzasadnioną przesłankę do odstąpienia od kontraktu. Ponadto Konsorcjum będzie domagać się zapłaty kwoty wynikającej z tytułu wykonanej dotychczas pracy.

Na skróty