2012-06-04

Trzy spółki z Grupy PBG dla ochrony pracowników, wierzycieli i akcjonariuszy zawnioskują o upadłość układową

·          Trzy spółki z Grupy PBG tj. PBG, Hydrobudowa Polska oraz APRIVIA, podjęły decyzję o wystąpieniu do sądu o ochronę spółki, interesów wszystkich wierzycieli i swoich pracowników

·          Powodem złożenia wniosku jest trudna sytuacja płynnościowa wynikająca z realizacji kapitałochłonnych kontraktów drogowych, brak całkowitego rozliczenie robót na kontrakcie dotyczącym budowy Stadionu Narodowo oraz przeciągające się rozmowy z bankami na temat pozyskania finansowania

·          Do czasu ustanowienia zabezpieczeń uzgodnionych w umowie standstill, banki zablokowały konta spółek co znacznie utrudnia realizację kontraktów

·         PBG będzie dążyć do spłaty znaczącej większości swoich zobowiązań m.in. dzięki pozyskaniu środków z emisji obligacji.

 

PBG dla ochrony pracowników i interesów wszystkich wierzycieli – kontrahentów, obligatariuszy i banków kredytujących – podjęło decyzję o złożeniu do Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto wniosku o ogłoszenie upadłości z zawarciem układu z wierzycielami,. Uzasadnieniem dla podjęcia powyższych decyzji jest również umożliwienie prowadzenia dalszej działalności operacyjnej spółek. Bezpośrednią przyczyną decyzji  są przeciągające się rozmowy z bankami na temat finansowania Grupy PBG - kredytu pomostowego zapewniającego finansowanie do czasu pozyskania środków z emisji obligacji zamiennych na akcje, jak również refinansowania akwizycji RAFAKO.

Trudna sytuacja płynnościowa Grupy PBG jest również konsekwencją wycofania się banku z finansowania akwizycji RAFAKO i koniecznością sfinansowania tej transakcji ze środków własnych i posiadanych limitów kredytowych. Obecne problemy Grupy PBG są również pochodną realizacji przez spółki zależne – Hydrobudowę Polską i APRIVIA - kontraktów drogowych, w tym budowy odcinków autostrad A1 i A4. Kontrakty drogowe charakteryzują się dużym zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy. Dodatkowo ze względu na zmianę warunków rynkowych, zwłaszcza wzrost cen materiałów, są to kontrakty nierentowne. Ze względu na udzielone poręczenia i solidarną odpowiedzialność generalnego wykonawcy i konsorcjantów na realizowanych kontraktach do trudnej sytuacji Grupy PBG przyczynił się również jej udział w budowie Stadionu Narodowego w Warszawie. Duże zaangażowanie Grupy PBG w te projekty (wartość wymienionych kontraktów ogółem wynosi blisko 5 mld zł netto) w jednym czasie zwiększyły skalę problemów płynnościowych i uniemożliwiły płynne funkcjonowanie Grupy. Trudną sytuację w całym segmencie budownictwa w Polsce potwierdza zgłaszanie na dużą skalę przez spółki budowlane wniosków o upadłość. Według Euler Hermes, spośród około 300 polskich przedsiębiorstw, które upadły w okresie styczeń-kwiecień 2012 r., niemal 30% to firmy z sektora budowlanego.

Złożenie wniosku z możliwością zawarcia układu i pozytywne jego rozpatrzenie przez Sąd ustabilizuje sytuację w Grupie i zminimalizuje skutki utraty płynności. Dzięki temu Spółki będą mogły kontynuować obecnie realizowane projekty. Ich intencją jest terminowe zakończenie wszystkich obecnie realizowanych zadań i ich rozliczenie. PBG ma zamiar też brać udział w nowych projektach budowlanych m.in. poprzez swoją spółkę zależną, RAFAKO. Decyzja PBG pozostaje bez wpływu na działalność tej spółki.

Porozumienie z bankami finansującymi spółkę, będące pierwszym krokiem do uzyskania finansowania pomostowego zostało podpisane 14 maja br. Umowa przewidywała podjęcie decyzji przez komitety kredytowe banków do 18 maja br. i uruchomienie finansowania do 25 maja. Banki podjęły pozytywne decyzje kredytowe 1 czerwca br. ale na warunkach, których spełnienie leży w gestii zewnętrznych instytucji finansowych i w czasie, który nie daje możliwości zabezpieczenia spłaty bieżących zobowiązań oraz prawidłowej realizacji kontraktów.

Do czasu ustanowienia zabezpieczeń uzgodnionych w umowie standstill, banki zablokowały konta spółek co znacznie utrudnia realizację kontraktów. Ponadto, proponowane przez banki warunki zabezpieczeń majątkowych przy braku zagwarantowania kompleksowego finansowania oraz restrukturyzacji dotychczasowych kredytów nie pozwalałyby na równe traktowanie wszystkich wierzycieli, zwłaszcza obligatariuszy i kontrahentów. - Decydując się na złożenie wniosku o upadłość z zawarciem układu kierowaliśmy się interesem naszych pracowników, wszystkich wierzycieli spółki oraz kontrahentów. Przyjęcie warunków zaproponowanych przez banki byłoby szkodliwe dla PBG i pozostałych wierzycieli. Oznaczałoby to bowiem nierówne traktowanie naszych wierzycieli, co niekorzystnie odbiłoby się na naszych podwykonawcach, dostawcach materiałów i obligatariuszach – powiedział Jerzy Wiśniewski, Prezes PBG. - Rozwiązaniem do którego dążyć będzie Zarząd PBG jest emisja obligacji zamiennych na akcje i spłata wszystkich wierzytelności w znaczącej większości.

PBG będzie proponować układ w dwóch wariantach. Zaproponowany przez PBG układ w wariancie A będzie zakładać spłatę 100% wierzytelności wobec podmiotów których wierzytelność nie przekracza 100 tys. zł. W przypadku wierzytelności od 100 tys. zł do 1 mln zł PBG zaproponuje spłatę 80% wartości wierzytelności, a w przypadku podmiotów, których wierzytelności przekraczają 1 mln zł PBG zaproponuje spłatę 69%. Wariant B będzie zakładać zaspokojenie wierzycieli według wariantu A z uzupełnieniem zamiany długu na kapitał dla wierzytelności powyżej 1 mln zł o akcje spółki po cenie 40 zł za akcję do wartości 12% wykazanego zadłużenia. Konwersja zadłużenia na akcje nastąpi w ciągu roku od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Zarząd szacuje, że w pierwszej kolejności zaspokajana będzie pierwsza i druga grupa wierzycieli, których wierzytelności wynoszą do 1 mln zł.

Hydrobudowa Polska również będzie proponować układ w dwóch wariantach. Zaproponowany układ w wariancie A będzie zakładać spłatę 100% wierzytelności wobec podmiotów których wierzytelność nie przekracza 10 tys. zł. W przypadku wierzytelności od 10 tys. zł do 1 mln zł Hydrobudowa zaproponuje spłatę 80% wartości wierzytelności, a w przypadku podmiotów, których wierzytelności przekraczają 1 mln zł Hydrobudowa zaproponuje spłatę 44%. Wariant B będzie zakładać zaspokojenie wierzycieli według wariantu A z uzupełnieniem zamiany długu na kapitał dla wierzytelności powyżej 1 mln zł o akcje spółki po cenie 1 zł za akcję do wartości 5% wykazanego zadłużenia. Konwersja zadłużenia na akcje nastąpi w ciągu roku od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

Zarząd APRIVIA zamierza przedstawić propozycje układowe w terminie późniejszym.

Decyzja o złożeniu wniosków o upadłość przez trzy spółki z Grupy (PBG, Hydrobudowa Polska i APRIVIA) w jednym czasie wynika z faktu udzielenia wzajemnych poręczeń kredytowych i handlowych, a także solidarnej odpowiedzialności konsorcjantów na dużych kontraktach.

Na skróty