2011-11-14

Pracowity kwartał w Hydrobudowie Polska

Niemal pół miliarda złotych przychodów, wyższy niż przed rokiem zysk operacyjny i zysk netto, oraz znacznie wypełniony portfel zamówień – tak wygląda podsumowanie wyników grupy HBP za III kwartał 2011 r.

 

 

Przychody grupy Hydrobudowy Polska w trzecim kwartale 2011 r. sięgnęły 499,2 mln zł, czyli prawie 20% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Narastająco w ciągu 9 miesięcy br. skonsolidowana sprzedaż przekroczyła 1,24 mld zł, co oznacza wzrost o 2,5%.

 

Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł w minionym kwartale blisko 24 mln zł i był o 6,7% wyższy od osiągniętego rok wcześniej. Narastająco od początku 2011 roku wynik brutto ze sprzedaży wyniósł 70,3 mln zł wobec 95,6 mln zł rok wcześniej.

 

Porównując wyniki osiągnięte przez grupę Hydrobudowy Polska w trzecim kwartale 2011 r. oraz narastająco w ciągu dziewięciu miesięcy br. z rezultatami zanotowanymi w analogicznych okresach ubiegłego roku, można zaobserwować spadek (rok do roku) rentowności brutto ze sprzedaży. W trzecim kwartale 2011 roku wyniosła 4,8% wobec 5,4% przed rokiem, a za pierwsze trzy kwartały tego roku sięgnęła 5,7% w porównaniu z 7,9% w okresie styczeń-wrzesień 2010 roku.

 

Obserwowany spadek rentowności wynika m.in. ze zmiany struktury przychodów, tj. istotnego wzrostu udziału w przychodach niżej marżowych kontraktów na budowę dróg i autostrad, oraz ze stopniowej erozji marż w budownictwie ogólnym, będącej m.in. rezultatem ostrej konkurencji na krajowym rynku budowlanym.

 

Skutki spadku rentowności zostały złagodzone wzrostem sprzedaży, dzięki czemu w ujęciu wartościowym zarówno zysk brutto ze sprzedaży, jak i zysk operacyjny oraz zysk netto były w trzecim kwartale br. wyższe niż przed rokiem.

 

Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 13,9 mln zł, czyli niemal dwukrotnie więcej niż w trzecim kwartale 2010 roku (7,4 mln zł). Narastająco zarobek z działalności operacyjnej sięgnął 46 mln zł, co oznacza wzrost o 6,3% rok do roku.

 

Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniósł w trzecim kwartale tego roku prawie 7,3 mln zł, czyli o 34% więcej niż w tym samym okresie 2010 roku, a od początku tego roku grupa Hydrobudowy Polska zarobiła „na czysto” niemal 34,7 mln zł wobec 36,5 mln zł rok wcześniej.

 

Zarząd HBP podtrzymał prognozę zaprezentowaną w maju, zakładającą wypracowanie w 2011 roku około 50 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy przychodach w wysokości około 1 mld 600 mln zł. W ciągu pierwszych trzech kwartałów roczny plan został zatem zrealizowany odpowiednio w ponad 69% i blisko 78%.

 

Spośród znaczących kontraktów, które Hydrobudowa Polska podpisała w trzecim kwartale br., wymienić należy umowę na przebudowę węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera w Poznaniu o wartości 170,3 mln zł netto. Zadanie to HBP zrealizuje wspólnie z Aprivią, PRG Metro i hiszpańskim OHL. W trzecim kwartale zwiększona została także wartość prac
(do 110,9 mln zł netto), jakie Hydrobudowa Polska realizuje przy budowie terminalu LNG w Świnoujściu. Przypomnijmy, że HBP powierzono m.in. wzniesienie kluczowych dla tego projektu dwóch żelbetowych zbiorników na gaz skroplony o pojemności 160 tys. m3 każdy.

 

W pierwszej połowie października Hydrobudowa Polska w konsorcjum z OHL (lider), PBG, PRG Metro i Aprivią podpisała natomiast umowę na realizację kolejnego odcinka Trasy Słowackiego w Gdańsku, w tym tunelu pod Martwą Wisłą – pierwszego w Polsce tunelu drogowego pod rzeką. Całkowita wartość tego kontraktu to 720 mln zł netto.

 

Tym samym wartość portfela zamówień GK HBP sięgnęła 2,3 mld zł, z czego około 1,4 mld zł przypada do realizacji w 2012 roku. Oznacza to, że przyszłoroczne skonsolidowane przychody Hydrobudowy Polska powinny być na zbliżonym poziomie do osiągniętego w 2010 i 2011 roku.

 

W związku m.in. ze znaczącym wzrostem zaangażowania w budowę autostrad, w pierwszych trzech kwartałach 2011 rok grupa HBP zanotowała znaczne ujemne przepływy finansowe z działalności operacyjnej. Jest to zjawisko typowe dla firm realizujących duże projekty drogowe, które wymagają zaangażowania znaczących środków własnych podczas ich realizacji oraz charakteryzują się długim okresem, jaki upływa od powstania kosztów po stronie wykonawcy do otrzymania zapłaty od zamawiającego.

 

Należy ponadto zwrócić uwagę, że Hydrobudowa Polska, realizując kontrakty w układzie konsorcjalnym, w przypadku pełnienia roli lidera, zaciąga kredyty bankowe, którymi finansuje wspólne przedsięwzięcia także po stronie konsorcjantów (taka sytuacja ma m.in. miejsce w przypadku budowy odcinka autostrady A4), co wpływa znacząco
na kształtowanie się poziomu zadłużenia GK HBP. W opinii zarządu, w IV kwartale br. należy spodziewać się pozytywnych przepływów finansowych z działalności operacyjnej.

 

W trzecim kwartale tego roku zarząd Hydrobudowy Polska prowadził dalsze działania związane z restrukturyzacją grupy, zmierzające do jej uporządkowania oraz obniżki kosztów stałych, a także dostosowania wielkości i struktury zatrudnienia do sytuacji na rynku budowlanym. Jednym z elementów restrukturyzacji był outsourcing pracowników z Oddziału Śląsk w Mikołowie, których przejęła współpracująca z Hydrobudową spółka Miko-Tech. Kolejnym krokiem była podjęta w październiku uchwała zarządu HBP o likwidacji oddziałów Śląsk i Włocławek oraz skupienie służb administracyjnych w jednym miejscu – w siedzibie spółki. W październiku uzgodniony został także plan połączenia Hydrobudowy Polska z zależną Hydrobudową 9. Z uwagi na fakt, że HBP jest jedynym właścicielem HB9, fuzja nie będzie się wiązać z podniesieniem kapitału zakładowego i zostanie przeprowadzona w tzw. trybie uproszczonym. Intencją zarządu jest sfinalizowanie połączenia z początkiem 2012 roku.

 

Wyniki finansowe GK HBP za 3Q2011 - informacja prasowa

 

Na skróty