2012-10-26

Oferty na wycenę majątku - OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Syndyk Masy Upadłości Hydrobudowy Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej uprzejmie zaprasza do składania ofert na wycenę składników majątku Spółki (nieruchomości, ruchomości, wartości niematerialnych i prawnych, akcji udziałów).

1. Oferent może złożyć ofertę opcjonalną na poniższe zakresy:

a) wycena ruchomości (zakres I)                               

b) wycena nieruchomości (zakres II) 

c) wycena wartości niematerialnych i prawnych (zakres III)

d)  wycena akcji i udziałów (zakres IV)

Szczegółowy wykaz składników majątku oraz informację w zakresie ruchomości i wartości  niematerialnych i prawnych można uzyskać u Pana Sebastiana Suterskiego po zgłoszeniu na adres e-mail sebastian.suterski@hbp-sa.pl, w zakresie nieruchomości i akcji/udziałów u Pani Magdaleny Szymańskiej pod zgłoszeniu na adres e-mail magda.szymanska@hbp-sa.pl (tel. 604 288 186).

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką biurową.

3. Oferta powinna zawierać co najmniej:

- imię, nazwisko i adres oferenta lub pełną nazwę przedsiębiorcy wraz z oznaczeniem jego siedziby,

- telefon kontaktowy

- datę sporządzenia oferty oraz osoby uprawnionej do reprezentacji oferenta

4. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na każdy z wariantów. Oferent, który złożył więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony.

5. Termin wykonania wyceny: do 30 listopada 2012 roku.

Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty pozostaje zaproponowana cena.

Syndyk Masy Upadłości Hydrobudowy Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej zastrzega prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podawania przyczyny.

Oferty wraz z dotychczasowym przebiegiem pracy prosimy składać do dnia       5 listopada 2012 roku na adres poczty elektronicznej: sebastian.suterski@hbp-sa.pl

 

Na skróty