2012-12-17

Oferta sprzedaży samochodów - OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Syndyk Masy Upadłości Hydrobudowa Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej zaprasza do składania ofert kupna ruchomości w ramach sprzedaży z wolnej ręki, zgodnie z poniższymi załącznikami.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką biurową. Ofertę należy wysłać do dnia 30 grudnia 2012 r. (włącznie) pod następujący adres e-mail:

sprzethbp@interia.pl

Oferta powinna zawierać co najmniej:

- imię, nazwisko i adres oferenta lub pełną nazwę przedsiębiorcy wraz z oznaczeniem jego siedziby, telefon kontaktowy

- datę sporządzenia oferty oraz osoby uprawnionej do reprezentacji oferenta, uprawnienia do reprezentacji

- proponowaną cenę Brutto nabycia przedmiotu ruchomości (nie niższą od ceny wywoławczej)

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami ofertowania określonymi w ogłoszeniu oraz że akceptuje te warunki bez zastrzeżeń

Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę( na każdy przedmiot sprzedaży). Oferent, który złożył więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony.

Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty pozostaje zaproponowana cena nabycia przedmiotu.

Sprzedawane ruchomości nie są  objęte gwarancją i rękojmią. Oferent oświadcza iż zna stan techniczny i nie wnosi do niego zastrzeżeń.  

Własność przechodzi na kupującego po dokonaniu zapłaty – wpływ środków na konto bankowe.

Odbiór ruchomości na koszt kupującego.   

Ruchomości można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00, osoba do kontaktu dla lokalizacji:

- Włocławek Pan Piotr Feliniak Tel: 603-617-722

- Katowice Pan Waldemar Koźmin Tel: 605-726-006,

- Wysogotowo – Pan Sebastian Suterski Tel: 601-555-372

HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości likwidacyjnej zastrzega prawo odwołania lub unieważnienia ofertowania w całości lub w części bez podawania przyczyny.

Syndyk Masy Upadłości zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji cenowych.

Na skróty