2012-07-04

Informacja dla Wierzycieli - zgłaszanie wierzytelności

Niniejszym informujemy, iż w dniu 11 czerwca 2012 roku Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych ogłosił upadłość dłużnika Hydrobudowa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z możliwością zawarcia układu z wierzycielami.

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, nr 119/2012 pod poz. 8383 w dniu  21 czerwca 2012 roku, w dzienniku Rzeczpospolita w dniu 21 czerwca 2012 roku i w dzienniku Polska The Times Głos Wielkopolski w dniu 21 czerwca 2012 roku.

W związku z powyższym, wszelkie wierzytelności przysługujące Państwu wobec upadłego należy zgłaszać w terminie trzech miesięcy od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, tj. do dnia 21 września 2012r.

Zgłoszenia należy dokonać wyłącznie na piśmie w dwóch egzemplarzach sędziemu-komisarzowi SSR Anna Hrycaj, Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Grochowe Łąki 6, 61-752 Poznań, podając sygnaturę akt XI. GUp. 27/12.

Zgodnie z art. 239 Prawa Upadłościowego i Naprawczego zgłaszający wierzytelności dołącza do pisma oryginał lub notarialnie poświadczony odpis dokumentu uzasadniającego zgłoszenie. Poświadczenia odpisów może dokonać także radca prawny lub adwokat, będący pełnomocnikiem wierzyciela, który zgłasza wierzytelność.

W myśl art. 240 Prawa Upadłościowego i Naprawczego, w zgłoszeniu wierzytelności należy podać:

1)         imię i nazwisko bądź nazwę albo firmę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę (przy spółce cywilnej – imiona i nazwiska wszystkich wspólników);

2)         określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;

3)         dowody stwierdzające istnienie wierzytelności;

4)         kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;

5)         zabezpieczenie związane z wierzytelnością oraz oświadczenie wierzyciela, w jakiej prawdopodobnie sumie wierzytelność nie będzie zaspokojona z przedmiotu zabezpieczenia;

6)         w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;

7)         stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe lub administracyjne;

8)         jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym – ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj.

Skan prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych, z dnia 11 czerwca 2012 roku, o ogłoszeniu upadłości dłużnika Hydrobudowa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, z możliwością zawarcia układu z wierzycielami znajduje się na stronie internetowej www.syndycywielkopolscy.pl w zakładce Hydrobudowa, gdzie znajduje się również:

          wzór zgłoszenia wierzytelności wraz z objaśnieniami, 

          wzór wyrażenia zgody na objęcie układem należności ze stosunku pracy lub wierzytelności zabezpieczonej rzeczowo na mieniu upadłego,

          informacja na temat stanu postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu z wierzycielami.

Ponadto informujemy, że niniejsze zawiadomienie zostanie przesłane pocztą do każdego z wierzycieli spółki.

Na skróty