2012-09-10

HYDROBUDOWA POLSKA wnioskuje o likwidację

Składając w dniu 4 czerwca 2012 roku wniosek o ogłoszenie upadłości układowej, Zarząd Spółki HYDROBUDOWA POLSKA miał podstawy przypuszczać, że przy założeniu kontynuacji działalności operacyjnej przedstawione propozycje układowe pozwolą na spłatę zobowiązań Spółki w wyższym stopniu, niż w przypadku likwidacji majątku. 

Niestety szereg zdarzeń, które miały miejsce od momentu ogłoszenia przez sąd upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu, tj. 11 czerwca 2012 roku, uniemożliwił spełnienie warunków kontynuacji działalności operacyjnej HYDROBUDOWY POLSKA. 

Na skutek wypowiadanych umów kredytowych, zajęcia rachunków bankowych będących skutkiem  udzielanych poręczeń oraz przedłużających się negocjacji prowadzonych przez spółkę matkę (PBG S.A. w upadłości układowej) ze wspólnymi wierzycielami spółek z grupy kapitałowej, HYDROBUDOWA POLSKA utraciła całkowicie płynność finansową, a łączna kwota nieuregulowanych zobowiązań Spółki powstałych od momentu ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu wzrosła do 75 milionów złotych.  

Z uwagi na brak zewnętrznego finansowania, wypowiadane kontrakty oraz rosnące zobowiązania bieżące Spółki, Zarząd został zmuszony do podjęcia decyzji o realizacji programu zwolnień grupowych obejmujących ok. 90% załogi.

Mając na względzie bieżącą sytuację Spółki, postępowanie układowe w opinii Zarządu jest sprzeczne z interesem wierzycieli, których szanse na zaspokojenie w ramach tego postępowania maleją.

W związku w powyższym Zarząd HYDROBUDOWY POLSKA podjął dziś uchwałę oraz złożył wniosek do sądu upadłościowego o zmianę trybu postępowania na postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku.

Na skróty