2011-05-13

Czysty zysk wyższy od oczekiwań

W I kwartale 2011 r. grupa Hydrobudowy Polska wypracowała zysk netto zbliżony do zanotowanego przed rokiem, mimo niższych przychodów. Wzrost rentowności netto spodziewany jest także w całym bieżącym roku.

  
Skonsolidowane przychody Hydrobudowy Polska przekroczyły w I kwartale tego roku 277,2 mln zł. Były o 14% niższe od osiągniętych w tym samym okresie roku poprzedniego, co wynika głównie z niższej sprzedaży zanotowanej przez zależną Hydrobudowę 9 (przychody jednostkowe Hydrobudowy Polska oraz drugiej spółki zależnej – PRG Metro – były natomiast nieco wyższe niż rok wcześniej). Spadek ten wynika z faktu, że część znaczących kontraktów realizowanych przez Hydrobudowę 9, które w 2010 roku były w pełnej fazie produkcyjnej, na początku tego roku dobiegała końca. Nowe kontrakty nie generowały natomiast takich przychodów, aby zrównać je z poziomem z I kwartału 2010 r.
 
Zniżka skonsolidowanych przychodów przełożyła się także na niższy wynik brutto ze sprzedaży (sięgnął 16,4 mln zł) oraz operacyjny (8,3 mln zł). Marża brutto ze sprzedaży wyniosła w minionym kwartale 5,9% (spadek o 1,8 pkt. proc. w porównaniu z I kwartałem 2010 roku), a rentowność operacyjna 3 proc. (-0,6 pkt. proc. r/r). Spadek ten wynika przede wszystkim z dokonanej w poprzednich kwartałach weryfikacji budżetów kluczowych kontraktów (o czym już informowaliśmy przy publikacji wyników za 2010 rok), w tym na budowę Stadionu Narodowego w Warszawie, PGE Arena Gdańsk oraz Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Gdańsku-Szadółkach. Przychody z tych umów rozpoznawane były zatem z niższą marżą niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku. Ponadto obecnie znaczący udział w sprzedaży ogółem mają przychody z najmłodszego segmentu działalności GK HBP, jakim jest budowa dróg i autostrad (31-proc. udział w łącznych przychodach w I kwartale br.), charakteryzujące się niższą rentownością od średniej w pozostałych obszarach działalności grupy.
 
Pozytywny wpływ na ostateczny wynik finansowy wypracowany w I kwartale 2011 roku miała natomiast sprzedaż w marcu udziałów w spółce pośrednio zależnej – Gdyńska Projekt, należącej dotychczas do Hydrobudowy 9. Zarobek brutto z tej transakcji wyniósł blisko 4 mln zł.
W efekcie zysk netto GK HBP, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł w I kwartale tego roku niemal 8,8 mln zł, czyli zaledwie 2% mniej niż rok wcześniej i zarazem znacznie więcej od szacunków analityków (średnia oczekiwań w odniesieniu do wyniku netto wynosiła poniżej 4 mln zł). Rentowność netto wzrosła tym samym o 0,4 pkt. proc. r/r do 3,2%.
 
Wzrost zyskowności na poziomie wyniku netto spodziewany jest także w całym bieżącym roku. Przypomnijmy: zgodnie z prognozą opublikowaną przed czwartkową sesją, grupa Hydrobudowy Polska ma wypracować w tym roku około 50 mln zł zysku netto (o 37% więcej niż w 2010 roku) przy przychodach szacowanych na 1,6 mld zł (+1%).
 
Osiągnięcie prognozowanego poziomu przychodów jest praktycznie zagwarantowane, gdyż szacunki te bazują głównie na kontraktach, które znajdują się już w portfelu GK HBP. Jego wartość na koniec I kwartału sięgała niemal 2,2 mld zł, z czego na 2011 rok przypadało około 1,3 mld zł.
Oczekiwana poprawa rentowności będzie natomiast m.in. efektem oszczędności i działań porządkujących grupę Hydrobudowy Polska, obejmujących docelowe wchłonięcie Hydrobudowy 9.

 

Na skróty