2013-12-05

Sprzedaż ruchomości - miecze

Syndyk Masy Upadłości Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wysogotowie, 62-081 Przeźmierowo, ul. Skórzewska 35, zaprasza do składania ofert kupna, w ramach sprzedaży z wolnej ręki, na następującą ruchomość:

 

 

 

 

 

Komplet mieczy samurajskich, rok nabycia 14.01.2006 r.

 

 

 

Ogólne warunki postępowania:

1.     Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2.     Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką biurową.

3.     Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na zakup danego przedmiotu sprzedaży.

4.     Własność przechodzi na kupującego po dokonaniu zapłaty na konto wskazane na fakturze. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu środków na konto bankowe.

5.     Brak zapłaty w terminie określonym w fakturze skutkuje bezskutecznością umowy sprzedaży.

6.     Ofertę, opatrzoną podpisem, należy złożyć do dnia 15 stycznia 2014 r.  na adres Syndyk Masy Upadłości Hydrobudowa Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Dworcowa 7, 62-020 Swarzędz.

7.     Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest zaproponowana cena nabycia danego przedmiotu sprzedaży.

 

 

Oferta powinna zawierać:

1.     imię, nazwisko i adres oferenta lub pełną nazwę Spółki wraz z oznaczeniem jej siedziby, telefon kontaktowy.

2.     datę sporządzenia oferty oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do reprezentacji oferenta

3.     proponowaną cenę netto nabycia dla danego przedmiotu sprzedaży

 

Syndyk Masy Upadłości Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości likwidacyjnej zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.

 

Syndyk Masy Upadłości zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji cenowych.

 

Osobą wyznaczoną do kontaktu z Oferentami jest Pani Magdalena  Szymańska, tel. 604 288 186, adres poczty elektronicznej: magda.szymanska@hbp-sa.pl

 

Na skróty