2014-02-04

Sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Gnieźnieńskiej 63.

 

Działając jako Syndyk Masy Upadłości Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wysogotowie, 62-081 Przeźmierowo, ul. Skórzewska 35 ogłaszam  sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Gnieźnieńskiej 63.
 
1.       Przedmiot sprzedaży:
a)     prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 3 o powierzchni 638 m2 zabudowanej budynkiem biurowym o pow. 749,38 m2, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi KW numer PO2P/00012707/4
b)     prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 4/1 o powierzchni 35.999,0 m2, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi KW numer PO2P/00086363/9, zabudowanej:
-         halami produkcyjnymi o powierzchni 2.857,37 m2, 977,49 m2, 443,05 m2
-         budynkami magazynowymi o pow. 820,69 m2, 411,20 m2, 544,63 m2
-         portiernią, kotłownią i gilotynownią
 
2.       Cena wywoławcza wynosi:   4.513.407,00 złotych netto plus należny podatek.
3.       Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest złożenie pisemnej oferty nabycia nieruchomości uwzględniającej proponowaną ceną netto.
4.       Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest wpłata wadium pieniężnego na konto   BGŻ S.A. numer  51 2030 0045 1110 0000 0043 5590, najpóźniej do dnia 28.03.2014 r. w wysokości 10% ceny wywoławczej netto nieruchomości, tj. 451.340,70 zł, z dopiskiem „Wadium Gnieźnieńska”.
5.       Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Spółki.
6.       Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości w Poznaniu, przy ul. Gnieźnieńskiej” należy przesłać lub złożyć na adres Syndyk Masy Upadłości HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości likwidacyjnej, Pan Wojciech Szidlewski, ul. Dworcowa 7, 62-020 Swarzędz w terminie do dnia 01.04.2014 r. godz. 8.30
7.       Sposób sporządzenia oferty oraz jej zawartość została szczegółowo opisana w Regulaminie Sprzedaży.
8.       Otwarcie ofert odbędzie się dnia 01.04.2014 r. o godz. 12:00w siedzibie Syndyka Masy Upadłości HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości likwidacyjnej w Swarzędzu przy        ul. Dworcowej 7, lokal 305. Otwarcie ofert jest jawne. W otwarciu mogą wziąć udział oferenci, którzy złożyli ofertę oraz wpłacili wadium.
9.       Oferty wadliwe, sprzeczne z warunkami ogłoszenia, niekompletne, a w szczególności nie zawierające wszystkich informacji, o których mowa w Regulaminie Sprzedaży i ogłoszeniu, zostaną odrzucone i nie będą uwzględniane przy rozstrzygnięciu przetargu. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi Oferent.
10.   Oferta musi zawierać proponowaną cenę netto za nieruchomość.
11.   Syndyk dokona wyboru oferty w dniu otwarcia ofert.
12.   Zwycięzca przetargu zobowiązany jest zapłacić różnicę pomiędzy zaoferowaną ceną neto powiększoną o należny podatek a wysokością wpłaconego wadium najpóźniej w terminie 3 dni przed datą zawarcia aktu przenoszącego własność nieruchomości. Nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Niedotrzymanie w/w terminu powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym. Koszty zawarcia umowy w całości ponosi nabywca.
13.   Zasady wyboru oferty:
a)     jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty pozostaje zaproponowana cena netto nabycia nieruchomości
b)     Syndyk może dokonać wyboru oferty również w przypadku złożenia oferty tylko przez jednego oferenta
c)      w przypadku złożenia jednej lub kilku ofert pisemnych na zakup nieruchomości, które różnią się między sobą więcej niż 10% wartości ceny wywoławczej, tj. od 451.340,71 zł wzwyż, Syndyk dokona spośród nich wyboru najkorzystniejszej oferty
d)     w przypadku złożenia ofert na zakup nieruchomości, które różnią się między sobą nie więcej niż 10% wartości ceny wywoławczej, tj. do kwoty 451.340,70 zł włącznie, Syndyk przeprowadzi licytację wśród oferentów w celu uzyskania najkorzystniejszej ceny.
e)      w licytacji biorą udział tylko Oferenci, którzy złożyli oferty o wartości ofertowej nie różniące się o więcej niż 10% wartości ceny wywoławczej
f)        Oferenci, którzy złożyli niższe oferty nie biorą udziału w licytacji
g)     Syndyk określa postąpienie nie mniejsze niż 1% wartości ceny wywoławczej,                  tj. 46.000,00 zł
h)      Pierwsze postąpienie jest doliczane do najwyższej złożonej oferty pisemnej
i)        wysokość kolejnych postąpień jest dowolna
j)        Syndyk dokona wyboru oferty w dniu otwarcia ofert
 
Pozostałe warunki postępowania oraz zasady złożenia oferty zawarte są w Regulaminie Sprzedaży, z którym oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem oferty.
 
Regulamin Sprzedaży został zamieszczony na stronie www.hbp-sa.pl
 
Syndyk Masy Upadłości Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości likwidacyjnej zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podawania przyczyny.
 

Regulamin

Na skróty